Kurs Prowadzącego Strzelanie

Cena: 550 zł + 100 zł legitymacja

Kurs Prowadzącego Strzelanie to trzydniowe szkolenie. Rozpoczynające się teorią o prawidłowym przeprowadzaniu zajęć, testem wiedzy, częścią praktyczną oraz pierwszą pomocą przedmedyczną.

KONTAKT e-mail : info@kskpretor.pl

Regulamin określa wymagania i kwalifikacje osób, program szkolenia oraz wzory dokumentów
potwierdzających kwalifikacje prowadzącego strzelanie.
§ 2
1. Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie
następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 24- godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz
udzielania pomocy przedlekarskiej zgodne programem stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu
c) posiada:
– patent strzelecki lub
– pozwolenie na broń lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziego lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika
d) osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. C, może otrzymać uprawnienie
prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną
broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej
do posiadania broni.
2. Osoba, która ukończyła kurs instruktorski zawierający zagadnienia jak w § 3. Jest
zwolniona z obowiązku ukończenia kursu o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt b. Wykaz osób do
wydania legitymacji przesyła organizator takiego kursu zgodnie z ust. 6.
3. Organizatorem bezpośrednim szkolenia może być:
a) firma (szkoła lub ośrodek) prowadząca działalność szkoleniową w sporcie strzeleckim
b) wojewódzki związek strzelectwa sportowego lub klub sportowy posiadający licencję
klubową PZSS.
4. Szczegółowy program kursu i wykaz kadry wykładowców należy złożyć w biurze PZSS na
7 dni przed planowanym szkoleniem.
5. Kurs musi zakończyć się egzaminem składającym się z co najmniej 20 pytań
zawierających zagadnienia zawarte w programie kursu. Testy egzaminacyjne opracowują
organizatorzy bezpośredni kursu.
6. Wykaz osób, które ukończyły szkolenie należy złożyć w ciągu 7 dni po zakończeniu
szkolenia (wyłącznie w wersji elektronicznej w formacie .xls zgodnym ze wzorem w
załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu) wraz z dowodem wpłaty za wydanie legitymacji.
§ 3
PZSS prowadzi dokumentację i ewidencję wydanych legitymacji
§ 4
Wzór legitymacji, o której mowa w § 4 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
§ 5
Regulamin zatwierdzony przez Zarząd PZSS w dniu 23 listopada 2022 roku wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2023 roku.