Pozwolenie na broń sportową

Pomożemy uzyskać pozwolenie

Chcesz uzyskać pozwolenie na broń sportową z naszą pomocą? Przeczytaj niżej przygotowany, krótki informator, jak wygląda cały proces ubiegania się o takie pozwolenie. W razie pytań prosimy o kontakt.

KONTAKT Z KLUBEM

Chcesz uzyskać pozwolenie na broń do celów sportowych w Gorzowie Wlkp., Racławiu, Lubiszynie, czy też w innym mieście? Proces ten uwarunkowany jest ogólnokrajowymi przepisami. Z poniższego poradnika dowiecie się, jak wygląda w Polsce ubieganie się o pozwolenie na broń palną do celów sportowych.

Warunki ustawowe

Każdy obywatel, chcący uzyskać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich – w Lubiszynie, Gorzowie Wlkp., Racławiu, Poznaniu czy jakimkolwiek innym mieście Polski – musi spełniać warunki wymagane przez Ustawę o broni i amunicji:

 • ukończone 21 lat,
 • zdrowy psychicznie – tu wymagane są badania psychologiczne, orzekające naszą kondycję psychiczną,
 • nieuzależniony od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • posiadający stały adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej,
 • niekarany, nie ciążą na nim żadne wyroki za przestępstwa umyślne i nieumyślne.

To podstawowe warunki, które musisz spełniać, jeśli chcesz ubiegać się o pozwolenie na broń sportową w Gorzowie, Racławiu, Lubiszynie, czy jakimkolwiek innym mieście.

Jak zostać strzelcem sportowym?

W pierwszej kolejności należy zapisać się do klubu strzeleckiego, gdzie po opłaceniu składki stajesz się pełnoprawnym członkiem. Tam uczysz się strzelać i zdobywasz niezbędną wiedzę dotyczącą broni palnej itp. Przechodzisz również kurs na patent strzelecki. Następnym krokiem jest zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego o nadanie Patentu Strzeleckiego w PZSS. Patent strzelecki jest dokumentem potwierdzającym opanowanie podstawowych umiejętności posługiwania się bronią palną. Zaświadcza także o posiadaniu kompetencji do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim. Wydawany jest w 3 dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa.

Patent strzelecki uprawnia do:
 • uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, w której został wydany,
 • ubiegania się o wydanie licencji zawodniczej PZSS uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym,
 • ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa,
 • ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych, na podstawie Ustawy o broni i amunicji.
Warunkami uzyskania patentu strzeleckiego jest:
 • ukończenie przez wnioskodawcę 18 – tego roku życia,
 • przynależność do klubu zrzeszonego w PZSS minimum od 3 miesięcy,
 • złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o nadanie patentu strzeleckiego,
 • zdanie egzaminu na patent strzelecki.

Egzamin na broń sportową składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna ma formę testu jednokrotnego wyboru (10 pytań) i obejmuje:

 • przepisy Ustawy o broni i amunicji,
 • rozporządzenia dotyczące przechowywania i transportowania broni,
 • przepisy konkurencji sportowych PZSS,
 • zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową,
 • budowy, zasad działania i danych technicznych broni sportowej,
 • znajomości przepisów kodeksu karnego w zakresie przestępstw związanych z bronią.

Część praktyczna egzaminu na broń sportową natomiast odbywa się na strzelnicy i obejmuje:

 • sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,
 • sprawdzenie umiejętności prawidłowego posługiwania się bronią (rozkładania i składania broni, ładowania i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania, a także postępowania w przypadku jej niesprawności),
 • sprawdzian strzelecki z użyciem wylosowanego rodzaju broni.

Najważniejszy nacisk kładzie się na bezpieczeństwo. W drugiej kolejności liczy się celność i skupienie (przy strzelaniu do tarczy). Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi 400 zł. Koszt jest taki sam niezależnie od ilości zdawanych dyscyplin. Warto więc za jednym razem podejść do egzaminu na wszystkie rodzaje broni sportowej. Nie ma możliwości późniejszego „rozszerzenia” pozwolenia na broń sportową. Jeżeli będziesz chciał dodać kolejne dyscypliny, to musisz ponownie zdać cały egzamin.

Za dodatkową opłatą 60 zł możesz otrzymać patent w formie „plastiku”. Dokument w tej postaci nie ma żadnej dodatkowej wartości – Policja i tak interesuje się tylko orzeczeniem w formie papierowej. Przydatny jest jedynie, gdy niektóre strzelnice pozwalają strzelać z broni obiektowej bez opiekuna/instruktora. Poza tym dobrze wygląda.

Różne kluby i firmy organizują kursy, przygotowujące do egzaminu na patent strzelecki. Kursy takie kosztują zwykle około 400-500 zł i trwają 1-2 dni. Wartość takiego kursu jest różna – czasem są prowadzone bardzo dobrze i faktycznie można się wiele nauczyć (szczególnie, jeśli ktoś stawia swoje pierwsze kroki w strzelectwie). Czasem jednak lepiej te 400-500 zł zainwestować w kilka wyjść na strzelnicę, a przepisy i regulaminy poczytać w domu. Finalny efekt będzie raczej ten sam. Po około miesiącu pocztą powinno przyjść orzeczenie o uzyskaniu patentu.

Po uzyskaniu patentu, możesz ubiegać się o wydanie licencji PZSS na broń sportową. Uprawnia ona do współzawodnictwa w sporcie strzeleckim w określonych dyscyplinach. Wydawana jest na rok kalendarzowy i co roku należy ją odnawiać na kolejny rok. Koszt wydania licencji to:

 • 50 zł za wydanie licencji, które wpłacić należy do klubu; następnie klub występuje do PZSS o licencje dla swoich klubowiczów,
 • 25 zł na konto regionalnego PZSS jako opłata administracyjna; również tę płatność uiszcza się w klubie, który przekazuje ją za swoich klubowiczów do PZSS.
Do utrzymania licencji trzeba wyrobić tzw. starty w zawodach:
 • cztery starty dla dyscypliny wiodącej (najczęściej pistolet),
 • po dwa starty w pozostałych dyscyplinach (karabin i strzelba).

Razem należy wystartować osiem razy, co często da się zrealizować jadąc na jakieś większe zawody dwa razy w ciągu roku. Przykładowo, jeżeli w ciągu roku wystartowałem w konkurencjach: pistolet sportowy, pistolet centralnego zapłonu, karabin sportowy, strzelbę gładkolufową.

Oznacza to, że mam 2 starty w dyscyplinie pistolet, 1 start w dyscyplinie karabin oraz jeden start w dyscyplinie strzelba gładkolufowa. Dwukrotny udział w tego typu zawodach powoduje, że mam wystarczającą ilość startów aby przedłużyć licencję.

Wniosek na licencję zawodniczą najlepiej jest złożyć zaraz po otrzymaniu patentu strzeleckiego. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, żeby nie wyrabiać licencji pod koniec roku, ponieważ otrzymując licencję np. w listopadzie, możemy nie dać rady wyrobić niezbędnej ilości startów, aby ją przedłużyć na rok kolejny.

O samą procedurę wydawania licencji najlepiej zapytać w swoim klubie strzeleckim, ponieważ to klub w naszym imieniu występuje o licencję i odprowadza wszelkie opłaty. Teraz możesz wystąpić do klubu o wydanie zaświadczenia o członkostwie w klubie strzeleckim – jest to niezbędny załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na broń palną do celów sportowych.

Badania lekarskie

Przed przystąpieniem do egzaminu na patent strzelecki PZSS, konieczne jest orzeczenie wydane przez lekarza medycyny sportowej. Następne badania lekarskie robimy przed złożeniem wniosku w WPA. Aby uzyskać zaświadczenie o przebytych badaniach należy udać się do lekarzy, którzy są uprawnieni do wykonywania badań lekarskich i psychologicznych osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń palną.

Badanie lekarskie ma na celu sprawdzenie ogólnej kondycji zdrowotnej ubiegającego się o pozwolenie (konsultacja okulistyczna, badanie poziomu cukru we krwi, EKG dla osób powyżej 40 lat, badania układu nerwowego).

UWAGA! Orzeczenie lekarskie stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

Badanie psychologiczne polega na rozwiązaniu psychotestów, które mają za zadanie określić poziom rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby ubiegającej się o pozwolenie.
UWAGA! Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

Wizyta w wydziale postępowań administracyjnych komendy wojewódzkiej policji

Aby uzyskać pozwolenie na broń sportową należy złożyć:

 • wniosek o uzyskanie pozwolenia na broń palną do celów sportowych,
 • 2 fotografie (format 3cm x 4cm),
 • kopie dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu),
 • kopię patentu strzeleckiego (oryginał do wglądu),
 • kopię licencji (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie,
 • zaświadczenie psychologiczne,
 • zaświadczenie o przynależności do klubu strzeleckiego,
Następnie należy dokonać opłat:
 • za decyzję – 242 zł,
 • za promesę (zaświadczenie na zakup broni) 17 zł – sztuka,

UWAGA! Zdając egzamin w PZSS jesteśmy zwolnienie z egzaminu w WPA. Jeśli chcesz ubiegać się o pozwolenie na broń sportową w Racławiu lub Lubiszynie, wniosek musisz złożyć w Komendzie Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. Wniosek należy napisać jasno i czytelnie, motywując dlaczego chcemy posiadać broń i o jaką liczbę wnioskujemy. Warto także napisać uzasadnienie, dlaczego akurat taka liczba i do czego chcemy ją wykorzystywać (w jakich konkurencjach startować). Pod koniec 2015 roku Policja i tak zaczęła zapraszać na rozmowę i dopytywać o tego typu detale, więc warto to napisać we wniosku, bo być może przyspieszy to cały proces.
Osoby, ubiegające się o pozwolenie na broń sportową do celów sportowych, muszą przedstawić ważną przyczynę posiadania broni. Za taką Ustawa o broni i amunicji uznaje udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie odpowiednich kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego. Trzeba to jednak opisać we wniosku, bo to my musimy wykazać istnienie uzasadnionych okoliczności, przemawiających za przyznaniem pozwolenia na broń.

Jeżeli spełniamy powyższe kryteria i opisaliśmy je we wniosku i jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań do wydania pozwolenia na broń, Policja MUSI je wydać. Może natomiast ograniczyć liczbę jednostek broni, na jakie wydaje pozwolenie. Jeśli wnioskujemy o 8, to Policja może stwierdzić, że wystarczy nam pozwolenie na 3 jednostki broni. Dlatego też warto dokładnie rozpisać, ile jednostek chcemy i do jakich konkurencji, aby nie dawać powodów do decyzji odmownej lub ograniczającej liczbę.

Decyzja

Po wydaniu pozytywnej decyzji możesz dokonać zakupu broni. Po zakupie, masz obowiązek zarejestrowania jej w WPA do 5 dni od daty nabycia. Broń palna posiadana w celu sportowym może być wykorzystywana wyłącznie na strzelnicy. Ze względów bezpieczeństwa (np. ochrona większej liczby sztuk broni podczas transportu) dopuszczalne jest noszenie broni przy sobie.

Czas trwania całej procedury

Trudno jest określić, ile czasu zajmie droga do uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych. Minimalny czas przynależności do klubu, po jakim można występować o patent to 3 miesiące. Następnie uzyskanie licencji to kolejne kilka tygodni. Postępowanie w WPA z reguły trwa od jednego do dwóch miesięcy. Podsumowując, jeżeli jesteśmy zaangażowani i nic nie stanie nam na przeszkodzie, to po około 6 miesiącach uzyskamy upragnione pozwolenie na broń do celów sportowych. Czas ten jest podobny do uzyskania pozwolenia na broń kolekcjonerską.

Realne koszty uzyskania pozwolenia na broń palną do celów sportowych

Budując kosztorys przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę wszystkie koszty jakie poniesiemy m.in.:

 • wpisowe w klubie strzeleckim – zależy od klubu,
 • składka członkowska – zależy od klubu,
 • koszt egzaminu na patent strzelecki w PZSS – 400 zł,
 • zaświadczenie od lekarza sportowego – ok. 50 zł,
 • patent w formie plastikowej – 60 zł,
 • licencja – 75 zł,
 • amunicja – zależy od Ciebie,
 • koszty dojazdów do klubu strzeleckiego – zależy od Ciebie,
 • badania lekarskie – od 350 do 600 zł,
 • wniosek o pozwolenie na broń – 242 zł,
 • promesa – 17 zł/sztuka,
 • sejf – zależy od Ciebie,
 • broń – zależy od Ciebie,
 • wyposażenie i akcesoria – zależy od Ciebie,

Koszt uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych będzie również różnić się w zależności od strzelnicy, z której korzystamy, klubu strzeleckiego, czy ceny wybranej broni. Nasz strzelnica koło Gorzowa oferuje bardzo dobre warunki do przygotowania się na patent – jesteśmy także klubem strzeleckim.

Podsumowanie

Ile sztuk broni można uzyskać na pozwolenie sportowe? Przy ubieganiu się o pozwolenie na broń palną do celów sportowych z reguły WPA dopuszcza dołączenie wniosku na zakup 6 sztuk broni palnej.
Po uzyskaniu patentu i licencji, warto brać udział w jak największej liczbie zawodów strzeleckich. Niektóre WPA przy wydawaniu kolejnych promes na zakup broni zwracają uwagę na ilość startów w zawodach (tu należy zasięgnąć informacji w konkretnym WPA).
Warto również pamiętać, że prośbę o pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską można składać na jednym wniosku, co zdecydowanie ułatwia proces. Przy pierwszym wniosku dozwolone jest wnoszenie o do 5 jednostek broni sportowej i do 10 kolekcjonerskiej, co łącznie daje aż 15 jednostek.
Strzelectwo sportowe jest bardzo pasjonującym hobby i ma w naszym kraju wielu zwolenników. Udział w zawodach determinuje nas do udoskonalania swoich umiejętności strzeleckich a rywalizacja na zawodach dodaje dodatkowego dreszczyku emocji. Zdobycie pozwolenia na broń palną do celów sportowych, jak obrazuje powyższy tekst, nie jest rzeczą niemożliwą. Jeżeli czujesz w sobie ducha sportowej rywalizacji i kochasz broń palną, strzelectwo sportowe to dziedzina dla Ciebie!