KONKURS

Proste zasady i atrakcyjne nagrody.

Wypełnij formularz, wybierz nagrodę i czekaj na wiadomość o wygranej!

Konkurs trwa do 18.12.2023 do godz. 20:00!

  Zarejestruj się:

  Imię*:

  Nazwisko*:

  E-mail* (prosimy podać adres e-mail w celu wysłania potwierdzenia rejestracji):

  Telefon*:

  Wybierz preferowaną nagrodę:
  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu, przepisami bezpieczeństwa i informacją dotyczącą RODO, co potwierdzam własnoręcznym podpisem (prosimy podpisać się w obszarze niebieskiego pola poniżej korzystając z rysika, myszki lub palca):*

  * - pola wymagane

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Klub Strzelecko-Kolekcjonerski Pretor Sp. z o.o., ul. Dworcowa 30J, 66-433 Lubiszyn, info@kskpretor.pl.
  2. Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji obecności przebywania i korzystania ze strzelnicy KSK Pretor.
  4. Twoje dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych,  podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną.
  5. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
  6. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne/obligatoryjne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
  9. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

  REGULAMIN KONKURSU KSK PRETOR

   1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej “Konkursem”), jest KSK PRETOR SP. Z.O.O, z siedzibą w Lubiszynie, ul. Dworcowa 30J 66-433 Lubiszyn, (zwany dalej „Organizatorem”) wraz Auto Spa Mateusz Strzelczyk, ul.Kaspra Drużbickiego 2, 61-693 Poznań
  2. Warunki Konkursu określone są przez niniejszy Regulamin.
  3. Konkurs jest prowadzony za pomocą strony internetowej kskpretor.pl.
  4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, w tym udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują Organizatorzy KSK PRETOR SP. Z.O.O. oraz AUTO SPA.

  2. UCZESTNICY KONKURSU

  1. Uczestnikiami Konkurusu (dalej jako: “Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne – konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin.
  2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:
   1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
   2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób w pełni świadomy i dobrowolny przystępuje do Konkursu;
   3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym w szczególności zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i w pełni ją akceptuje;
   4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,
   5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach i na zasadach szerzej opisanych w § 8.

  3. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

  1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na www.kskpretor.pl oraz na portach społecznościowych Organizatora.
  2. Konkurs trwa od dnia 18.09.2023 od godz. 20:00 do dnia 18.12.2023 do godz. 20:00.

  4. NAGRODA

   1. W Konkursie przewidziano nagrodę dla trzech osób wyłonionych w sposób wskazany w § 6.
   2. Nagrodą jest:
    1. 1x INDYWIDUALNE SZKOLENIE Z INSTRUKTOREM KSK PRETOR
    2. 1x VOUCHERY AUTO SPA 400 zł
    3. 1 x PAKIET PRETORSKICH GADŻETÓW PLUS VOUCHER 100zł AUTO SPA
  1. Fundatorem nagród są Organizatorzy.
  2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.
  3. Zwycięzcy mogą zrzec się nagrody, przy czym w zamian nie przysługuje im z tego tytułu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.

  5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na www.kskpretor.pl.
  2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie, uprawniającymi do wzięcia w nim udziału, są kolejno:
   1. zaakceptowanie regulaminu,
   2. wypełnienie formularza konkursowego, zgłoszenia,
   3. wybór nagrody.

  6. SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I ODBIORU NAGRÓD

  1. O przyznaniu nagrody decydują Organizatorzy w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. u 2 Regulaminu przez Uczestników Konkursu, a także na podstawie kryterium losowania
  2. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizatorzy wyłonią w każdym miesiacu trzech zwycięzców dla trzech nagród.
  3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej drogą mailową przez organizatorów na wskazany przez niego w formularzu adres mailowy w ciągu trzech dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
  4. Warunkiem odebrania przez Zwycięzcę Konkursu nagrody jest przesłanie odpowiedzi zwrotnej w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania wysłanej przez organizatorów drogą mailową wiadomości prywatnej.
  5. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. bezpośrednio poprzedzającym, przekroczenie przewidzianego w nim terminu na jej wysłanie, bądź wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.
  6. Przyznana w Konkursie Nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do siedmiu dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatorów informacji, o której mowa w pkt. 6. Możliwy jest również osobisty odbiór Nagrody w firmach Organizatora KSK PRETOR przy ul.Dmowskiego 155 w Poznaniu oraz AUTO SPA ul.Kaspra Drużbickiego 2.
  7. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatorów jako przesyłka polecona na adres wskazany przez Uczestnika.

  7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORÓW

  1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu. W szczególności Organizatorzy nie odpowiadaja za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli Uczestnik nie podał prawdziwego adresu do korespondencji, bądź podane przez niego dane okażą się niepełne lub nieaktualne.
  2. Organizatorzy oświadczają, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem lub ingerują w mechanizm działania Konkursu.

  8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu są Organizatorzy: KSK PRETOR, AUTO SPA.
  2. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem w danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako “RODO”, bowiem ich przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie zgody osoby, której dotyczą.
  3. Dane osobowe będą również przetwarzane w celu wysyłania newslettera z informacjami o produktach i usługach Administratorów zwanych Organizatorami.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozstrzygnięcia i zakończenia konkursu, a w zakresie wysyłania newslettera z informacjami o produktach i usługach Administratora do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
  5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich zmian, usunięcia w określonym zakresie, a także prawo do bycia zapomnianym.

  9. PRAWA AUTORSKIE

  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorom. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  2. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  3. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

  10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

  1. Wszelkie reklamacje oraz zastrzeżenia dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
  4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres siedziby Organizatora
  5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty wpływu.

  11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.09.2023 i obowiązuje do dnia 18.12.2023
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności Tytułu XXXVI.
  3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z uczesnictwa w Konkursie jest sąd powszechn właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.